ఎనిమిది తలుపులు

బారంతో Video tape అందుకుంటున్న భరత్,
ఒక పక్క అగ్నికి ఆహుతి అవుతున్న భార్యా భర్తలు.
ఇది చూసి Video tape అందించి పారిపోయిన Post man.

ఆ భయానక ద్రుశ్యం నుంచీ తేరుకుని Video tape చూస్తున్న భరత్......


రేపటి నుంచీ అసలు కధ.

ఎవరూ Title copy చెయ్యకూడదు అని ముందే వ్రాసుకున్నాను.