తెలుగోడు

ఒక బీహారీ మన ఉద్యోగం తీసుకుపొతున్నప్పుడు నోరు పెగల్లేదు.
ఒక బెంగాలీ భాష కావల్సిన చోట పనిచేస్తున్నాప్పుడు మాట్లాడలేదు.
మన డబ్బుతో తమిళ చిత్రాలు చూస్తున్నప్పుడు నోరు పెగల్లేదు.

ఇప్పటికీ మాట్లాడం, మన డబ్బులతో ఇంకొకడు ఆనందిస్తున్నా, వాడి కర్మానికి వాడే పోతాడు అనే వాళ్ళమే.
ఇది నా ఆవేదన మాత్రమే

Next election No Raul, No Edvige Antonia Albina Maino, No Chidambaram, No Pranab, No Ministers.

Who don't care about countries benefit. But self benefit and Rel.... benefit. Please save భారతదేశాన్ని.