ఎనిమిది తలుపులు నుంచీ ఈ కధ వ్రాస్తున్న

ఈ కధ వ్రాస్తున్న, ఈ చిన్న కవికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు, ఈ కధలోని పాత్రలందరూ చెప్పారు మరి మీరు.

చెప్పిన వారందరికీ ధన్యవాదములు......