Film Fare - Not fare

తెలుగు నటీనటులు తప్ప మెగతా వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ వాళ్ళ భాషలో మాత్రమే మాట్లాడుతారు. చూద్దం ఎప్పటికి తెలుగు నేర్చుకుంటారో...............