ఇందులో ని తప్పు తెలియజెయ్యండి!

#include <stdio.h>

int main(void){
    char wcrs[20]={'w','h','o',0,'c','a','r','e','s',0,0};
    int temp=0;
    char *pChar=wcrs;
    while((*pChar +*(++pChar)) != 0)
    {
        temp++;
    }
    printf("%d\n",temp);
    return 0;
}