తప్పటడుగులు వేస్తున్నారు

ఓం 
ఇప్పుడు ఎన్నికలు వస్తే బాగుంటుంది ప్రభుత్వం కూలిపోయి  అనిపిస్తుంది, ఇప్పటికే చాలా మోసం చేసేసారు.
ఎలాగైనా ఇప్పుడు ఎన్నికలు వస్తే బాగుంటుంది.