ఏ ఎండకు ఆ గొడుగే పట్టాలి

ఎండకు - చెట్టు అనే గొడుగు
చలికి - చలిమంట అనే గొడుగు
వర్షానికి - బజారులో దొరికే గొడుగు.