ఎంతమందికి తెలుసు?

 ఓం


తెలిసినా తెలియకపోయినా వేమన శతకం వినండి. ఈ poll ని వేమన శతకం వినేముందే నింపండి
http://epaper.eenadu.net/svww_showarticle.php?art=20111211S_003101002