కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మా గురుంచి ఆలోచించమని చెప్పండి

చంద్రబాబు గారికి న్యాయమైన విపక్షంగా.
.గన్ కి చెప్పండి .దార్పు లేని యాత్రలు పెట్టుకుని పర్యావరణానికి హాని కలిగించొద్దు అని చెప్పండి.
ఇక చిరంజీవికి చెప్పండి ఏదో ఒక దారి చూసుకోమని మమ్మల్ని ఇలా ఇరకాటం లో పెట్టొద్దు అని చెప్పండి.

ఇక ఉపఎన్నికలు ఎన్నికలు పెట్టినా ఎవ్వరూ నగ్గరు.
మళ్ళీ తారక రామారావుగారి పాలన ముందు పరిస్థితి తీసుకు రావద్దు అని విన్నవించండి.

బాధలో ఉన్న వాడికి కావలిసినది సహాయం చేతనైనంత సహాయం చెయ్యమనండి, మీరు కూడా చెయ్యండి.