కొంతమంది Stock market వైపు ఎందుకు మొగ్గుతారు?

చిన్న  investors గురుంచి
నాకు తెలిసి Fixed Deposit కి lock in period ఉంటుంది కాబట్టి.
మీరేమంటారు?