ఇప్పుడు APSRTC కూడా

http://apsrtconline.in/

ఇప్పడి నుంచీ మీరు Print out తీసుకు వెళ్ళక్కర్లేదు!
మీ గుర్తింపు పత్రం మరియు మీ Mobile లోని SMS చూపిస్తే చాలు........