ఒక్కో ప్రదేశంలో ఒకోపేరుతో


Yugadi or Ugadi or "Samvatsradi" (Teluguఉగాది, Ugādi ?or సంవత్సరాది:samvatsradi),  == Gudi Padwa