నిన్న అన్నయ్య అందరికీ తెలుపుతాడు అని మీకు చెప్పలేదు

మా అన్నయ్యకి పెళ్ళి కుదిరింది....