కొంతమంది నిలబడి ఎంత పని చేస్తున్నారు!

కొంతమంది తప్పుకున్నా అందరూతప్పుకోవట్లేదు, వాడు పచ్చి మోసకారి అయినా.