అన్నయ్య పెళ్ళి బాగా జరిగింది

బంధువులు ఎక్కువ స్నేహితులు తక్కువ. కానీ పెళ్ళి ఘనంగా జరిగింది.