అన్ని కాలాలలో ఉండే మామిడి పండు

అప్పుడప్పుడు నిజంగా అన్ని కాలాలలో ఉండే మామిడి పండు కోసం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాము అని.

నిజంగా మనం చేస్తున్న తప్పులలో ఇది అతి పెద్ద తప్పు.

దాచి పెట్టడానికి జరుగుతున్నా ఖర్చు చాలా పెరిగి పోతుంది. అదే కాదు వేసవి కాలంలో మామిడి పళ్ళు దొరక కుండా చేస్తున్నాయి. నిజమే ఎవడు ఎక్కువ ఇస్తాడో వాడికే అమ్మడం మనకు అలవాటే కదా. కానీ ఒక రోజు ఇలాంటి వాటి వల్ల మనం మామిడి పండు దొరకదు.