నెను internet center start చెయ్యాలి అనుకుంటున్నాను

మీకు తెలిసిన మంచి Configurations suggest చెయ్యగలరు.