ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు?
నేను మాత్రం ఒప్పుకోను.
నిజంగా నేను ఉండే ప్రదేశానికి ౧ km దూరంలో tower ఉంది కానీ నా ప్రదేశంలో signal లేక నాకు missed call messages దాని మీద charges.
నిజంగా నే నేను చెల్లిస్తున్నాను దానికి సరిపడా పొందుతున్నాను అని మీరు అంటారేమో కాదు నా దగ్గర నుంచీ లాక్కోవడం ఇలా