ఇన్ని రోజులూ లేదు అనుకున్నాను

మీరు  మీ firefox తో private browsing normal browsing ఒకే సారి ఎప్పుడైనా చేసారా?
నేను ఇప్పటి వరకు చెయ్యలేక పోయాను. కానీ ఇప్పుడు చెయ్య వచ్చు అని తెలిసింది.
మీ Desktop లోని Short cut చివర -p -no-remote తగిలించండి. మీకు ఇప్పుడు ఒక చిన్న window వస్తుంది. దాంట్లో కొత్త profile చేర్చి ఆ కొత్త profile లో Private browsing పాత profile లో Normal browsing చేసుకోండి. ఒకే సారి రెండు వేర్వేరు పార్శ్వముఖచ్ఛాయ లు.
How To Use Firefox Profiles & Run Multiple Firefox Profiles At Once

ఇది నా అభిప్రాయం ఇంకా పూర్తిగా నిజమో కాదో చూడాలి.