తెలుగు నేర్చుకొంటే బాగుంటాది

కాంతి/వెలుతురు ను పిల్లలు ఇష్ట పడతారు ఎండను కాదు - धुप का मतलब उसको समजना है