మీ దాచుకోవడానికి Demat లో ఉంచాలి ఇంకొన్ని రోజులలో - FD లు కూడా.