కొంచం కష్టంగా మారిన KYC

మీరు కనుక KYC validation చేయించుకోవాలి అనుకోండి, మీరు Demat తెరిచిన సంస్థ ద్వారానే చేయించుకోండి. లేకపోతే KYC అవ్వదు.........
Demat holder uploaded your PAN number in accordance with SEBI circular MIRSD/Cir-5/2012 with respect to upload of KYC details of clients whose accounts were opened prior to January 01, 2012 (before uniform KYC norms were implemented for SEBI Registered entities).
కాబట్టి  మీరు మీ Demat తెరిచిన సంస్థ ద్వారానే చేయించుకోవాలి.