ఇది నిజమేనా?

http://www.eenadu.net/Homeinner.aspx?item=break99

అంత ఖర్చు పెట్టి కొంటున్నారా లేదా రక్షణ కల్పిస్తున్నారా?
నిజానికి అతను బంధీఖానాలో రక్షణ పొందుతున్నాడు అని బహిరంగ రహస్యం, వేచి చూద్దాం ఎన్నాళ్ళో ఈ అబద్దాలు