ఆంధ్రాలోని విభజన వాదులు

వారికి కావాల్సింది అడవులనాశనం, ప్రకృతి వినాసనం. వాళ్ళు చెప్పే కళ్ళు బొల్లి అబద్దాలు నమ్మాలి అంటే ఇంకేమైనా ఉందా!