దొంగ ఎవరు?

అతను చెప్పింది నిజం అని రక్షక దళం ఒప్పుకుంది. ఇంత విచిత్రాలు ఎలా జరుగుతున్నాయి!