ఇంకా వెయ్యి ముప్పై వీక్షణాలు జరిగితే ఒక విషయం చెబుతాను

ఇంకా వెయ్యి ముప్పై వీక్షణాలు జరిగితే ఒక విషయం చెబుతాను