నా mobile పోయింది

నా Nokia ఆషా mobile పోయింది :(
నన్ను ప్రస్తుతానికి skype లేదా gtalk ద్వారా మాత్రమే చేరగలరు!