చివరకరిది అన్నిటికన్నా ఉత్తమం!ప్రేమికుల దినం రోజున విడాకులకు ప్రయత్నించారు, అంటే ప్రేమ అనేది అబద్దమా?
అందుకే NO ప్రేమికుల దినం!