నిన్న వ్రాసిన c program c++ లో

#include<iostream>
#include<list>
#include<algorithm>
using namespace std;

int main()
{
   list<int> coll;
   list<int>::iterator start_pos,end_pos;
   int i;
   int N,K;
   cin >>N>>K;
   for(i=1;i<=N;i++)
   {
      coll.push_back(i);
   }

   for(i = 0;i<N;i+=K)
   {
      start_pos = find(coll.begin(),coll.end(),i+1);
      if(i+K>N)
      {
         break;
      }
      end_pos = find(coll.begin(),coll.end(),i+K+1);
      reverse(start_pos,end_pos);
   }
   while(!coll.empty())
   {
      cout<<coll.front()<<' ';
      coll.pop_front();
   }
   cout<<endl;
}