చెట్టుకు చెట్టు సాయం లేదు అందుకే ఈ తుఫాను ఇంత ప్రళయం సృష్టించింది!

చాలా సంవత్సరాలుగా అల్పపీడనం ఏర్పడుతున్నా, ఇంత భీబత్సం ఇప్పుడే విశాఖపట్నం లో జరగడానికి కారణం ఏమిటి అని అన్వేషిస్తే, తెలిసింది ఇది