నిన్న దూకుడు చూసాను

మూడు Vulgar songs తప్ప మిగతా చిత్రానికి నా Rating atlease ౪.౫ of ౫...............

పాత చిత్రమయినా కొత్త విధానం .