ఇంత చెత్త

మీ దృష్టిలోఏది చెత్త
మీ అభిప్రాయం తప్పక వ్రాయండి. అది నేను వాడటం తగ్గిస్తాను

నా దృష్టిలో సౌందర్య సాధనాలు.