గుడికి వెళ్ళని వాళ్ళు ఎందుకు, పండగలు మాత్రం చేసుకుంటారు?

మీ అభిప్రాయం తెలపండి.