యమవిధియ నాడు మీ చెల్లెలు ఇంటికి వెళ్ళారా?

ఇది నా ప్రశ్న అంతే..