తెలుగా తెంగ్లిషా?

ఏది మీరు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం ఇస్తారు?