ద్రోహం విద్రోహం పండుగ

కనిమోజి / కనిమోళి ఇంటికి వస్తే పండగ.
లంచం తీసుకోకుండా అన్నన్ని భవనాలు కట్టుకున్నదుకు పండగ.

ఇప్పుడు మనం పండగలు చేసుకోవలిసిన రోజులు

అవితెలిస్తే నేను ఇది వ్రాసే వాడినా?