ప్రేమంటావు పిచ్చంటావు - ఈ ప్రశ్నలుకు సమాధానం చెప్పు