తెలంగాణా శకుంతల మొదటి చిత్రం

అహనా పెళ్ళంట
ఇదేనా కాదా అని అనుమానం.