తెలుగు చిత్రం మీనా (౧౯౭౩)

కృష్ణ విజయ నిర్మల ౧౯౭౩ లో నటించిన మీనా చిత్రం కావాలి ఎక్కడ దొరుకుతుందో చెప్పగలరు.