అందరూ ప్రతీసారి నగ్గలేరు - కానీ కలిసి నడిస్తే అందరం కలిసి నగ్గుతాము!