మీ తండ్రి / తల్లి NPA?

Banks కు IP పెట్టడం వంటివి చేస్తున్నారా?
అంటే నువ్వు ఎందుకూ పనికిరాని వాడివన్నమాట.