విశ్వనాధు గారిని అలా చూడడం కష్టంగా ఉంది.

విశ్వనాధుగారిని వీడింతే చిత్రంలో చూడడం కొంచం కష్టంగా ఉంది.