ఇకనుంచీ ఇక్కడ తెలుగులో మాత్రమే వ్రాస్తాను.

లేదా తెలుగు విభాగం అని ఉంటుంది.