ముక్కలా నిజంగా అంత పొడుగు పదం - కాదు అది ముక్కలు ముక్కలేనా

ఆంగ్లం గురించి నిజం .