ఎందుకు పోరాటం?

అడవుల్లో కలపని అక్రమంగా నరికినప్పుడు లేదు పోరాటం - ఇంకొకరిని చంపిన వారికి శిక్ష పడితే పోరాటం

జనం డబ్బులు దోచుకుంటున్నప్పుడు లేదు పోరాటం -మీరు దోచుకున్న డబ్బులు దొరికితే పోరాటం

గిరిజనుల ఆకలి వైధ్యం లేనప్పుడు లేదు పోరాటం - మీ వాళ్ళకి హాని జరిగితే పోరాటం

ఇది నేటి ఎడమ పక్క నేతల పోరాట పటిమ........