తెలుగు నేర్చుకో

ఎండను ఎవ్వరూ దాచుకోరు
santoor Advertisement తెలుగులో అనువాదం చేసిన వాళ్ళు తెలుసుకోండి - धुप అంటే ఎండ కానీ అక్కడ అమ్మాయి ఉద్దేశ్యం వెలుతురు లేకపోతే కాంతి - అనువాదాలు చేసే వాళ్ళు కొంచం తెలుగు నేర్చుకుని అనువాదం చెయ్యండి.