రాజకీయ నాయకుడు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉంటేనే దేశం బాగుంటుంది!