ఇప్పుడు జోధ్పూర్ లో పాత వృక్ష సంపద తిరిగి వచ్చింది.