నేను కూడా చేరాను

నేను కూడా చేరాను

ఇది నిజమా అబద్దమా?

తెలియదు చేరాను చూద్దాం ఏమవుతుందో.