నల్లమోతు శ్రీధర్ గారు ఇదివరుకు youtube లో ఈ విధనం చూపించారు మళ్ళీ అదే నేను వ్రాస్తున్నాను